دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای عاشقم شدی

دانلود آهنگ کره ای سریال عاشقم شدی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال عاشقم شدی به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال عاشقم شدی
دانلودآهنگ کره ای سریال عاشقم شدی

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی

 

 

دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دانلود آهنگ های سریال عاشقم شدی
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال سلیقه شخصی آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای سلیقه شخصی

دانلود آهنگ کره ای سریال سلیقه شخصی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال سلیقه شخصی به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال سلیقه شخصی
دانلودآهنگ کره ای سریال سلیقه شخصی

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی

 

 

دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دانلود آهنگ های سریال سلیقه شخصی
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال شکارچی شهر آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای شکارچی شهر

دانلود آهنگ کره ای سریال شکارچی شهر

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال شکارچی شهر به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلودآهنگ کره ای سریال شکارچی شهر
دانلودآهنگ کره ای سریال شکارچی شهر

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر

 

 

دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دانلود آهنگ های سریال شکارچی شهر
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال وارثان آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای وارثان

دانلود آهنگ کره ای سریال وارثان

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال وارثان به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال وارثان
دانلودآهنگ کره ای سریال وارثان

دانلود آهنگ های سریال وارثان

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان

 

 

دانلود آهنگ های سریال وارثان
دانلود آهنگ های سریال وارثان
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال نسل خورشید آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای نسل خورشید

دانلود آهنگ کره ای نسل خورشید

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال نسل خورشید به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای نسل خورشید
دانلودآهنگ کره ای نسل خورشید

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال باران عشق آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای باران عشق

دانلود آهنگ کره ای سریال باران عشق

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال باران عشق به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال باران عشق
دانلودآهنگ کره ای سریال باران عشق

دانلود آهنگ های سریال باران عشق

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال افسانه دریای آبی آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال افسانه دریای آبی به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی
دانلودآهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال گابلین آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای گوبلین

دانلود آهنگ کره ای سریال گوبلین

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال گوبلین به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال گوبلین
دانلودآهنگ کره ای سریال گوبلین

دانلود آهنگ های سریال گوبلین

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال هتل دل لونا آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای هتل دل لونا

دانلود آهنگ کره ای سریال هتل دل لونا

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال هتل دل لونا به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال هتل دل لونا
دانلودآهنگ کره ای سریال هتل دل لونا

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دسته‌ها
Hwasa آهنگ کره ای آهنگ های کره ای

دانلود اهنگ کره ای maria

دانلود اهنگ کره ای maria

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود اهنگ کره ای maria از Hwasa به انتهای ترجمه مراجعه نمایید.

 

دانلود اهنگ کره ای maria
دانلوداهنگ کره ای maria

ترجمه آهنگ maria

اونقدر مورد انتقاد قرار گرفتم، که دچار سوءهاضمه شدم

حتی اگه ناراحت هم باشم، چیکار میتونم بکنم؟

همه سخت تلاش میکنن ازم متنفر باشن

حتی اگه منو به زمین بزنید، از اینکار چی نصیبتون میشه؟

با این تنهایی چیکار کنم؟ من کینه توزی رو کنار گذاشتم

توان عصبانی شدن رو ندارم و البته وقتشم ندارم

چی اینقدر ناراحتتون کرده؟ سرتون به کار خودتون باشه

این آدما چه مرگشونه؟

ماریا، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگمتوی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریا

بدون چارچوب، بدون کلک، سرم داره میترکه

آسمون به رنگ طبیعیه خودشه

زندگی هم در جریانه، مسیر زندگیمو تغییر میدم

بحران ها رو به فرصت تبدیل میکنم

اگه واقعا دوست دارید گریه کردنمو ببینید

بفرما اینم اشکم

 

با این تنهایی چیکار کنم؟ من کینه توزی رو کنار گذاشتم

برای عصبانی شدن دیگه هیچ توانی ندارم، حتی وقتشم ندارم

اینقدر ذهنتونا خراب نکنید

برای اینکار هنوز خیلی زوده

[Chorus]

ماریا ،ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

توی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریا

[Break]

لا-لی-لِ-لو-لای، لا-لا-لی- لِ-لو-لای

لا-لی-لِ-لو-لای، لا-لا-لی- لِ-لو-لای

[Chorus]

ماریا، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

توی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

[Post-Chorus]

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

آره آره دارم بخاطر تو اینو میگم

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریاتر

ترجمه از سایت best1kore.ir

دانلود آهنگ maria

 دانلود آهنگ maria
دانلود آهنگ maria